Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500165001-N-2018 z dnia 13-07-2018 r.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej: Remont wraz z elementami przebudowy (wymaganymi pracami remontowymi), budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 265, decyzja z dnia 22.10.1957 roku wraz z remontem instalacji CO, oraz remontem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej i pracami remontowymi w zakresie zagospodarowania terenu, etap I i II robót. Zmawiający udziela zamówienia w dwóch częściach na: etap I roboty w zakresie remontu konstrukcji dachu, wymiany pokrycia dachowego, odbudowy kominów i wykonania nowych obróbek dekarskich, wymiany odwodnienia połaci dachowej oraz w zakresie poddasza użytkowego – kondygnacja 2. etap II roboty w zakresie remontu konstrukcji szachulcowej ścian. III przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553812-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej, Krajowy numer identyfikacyjny 320339564, ul. Szkolna   17, 74-240  Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 48(91)5641594, e-mail biblioteka_lipiany@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.bibliotekalipiany.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont wraz z elementami przebudowy (wymaganymi pracami remontowymi), budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 265, decyzja z dnia 22.10.1957 roku wraz z remontem instalacji CO, oraz remontem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej i pracami remontowymi w zakresie zagospodarowania terenu, etap I i II robót. Zmawiający udziela zamówienia w dwóch częściach na: etap I roboty w zakresie remontu konstrukcji dachu, wymiany pokrycia dachowego, odbudowy kominów i wykonania nowych obróbek dekarskich, wymiany odwodnienia połaci dachowej oraz w zakresie poddasza użytkowego – kondygnacja 2. etap II roboty w zakresie remontu konstrukcji szachulcowej ścian. III przetarg nieograniczony
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
„Remont wraz z elementami przebudowy (wymaganymi pracami remontowymi), budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 265, decyzja z dnia 22.10.1957 roku wraz z remontem instalacji CO, oraz remontem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej i pracami remontowymi w zakresie zagospodarowania terenu: etap I roboty w zakresie remontu konstrukcji dachu, wymiany pokrycia dachowego, odbudowy kominów i wykonania nowych obróbek dekarskich, wymiany odwodnienia połaci dachowej oraz w zakresie poddasza użytkowego – kondygnacja 2”. Zakres robót obejmuje: - Konstrukcję więźby dachowej: wzmocnienie konstrukcji poprzez klamrowania w poziomie sufitu poddasza przy użyciu ściągów. -Remont pokrycia dachu – wymianę pokrycia dachu wraz z warstwami izolacyjnymi (wiatroizolacja, paroizolacja, termoizolacja) na dachówkę ceramiczną o kolorystyce, połyskliwości powierzchni i typie jak dachówka istniejąca. -Remont i odbudowę kominów i wykonanie obróbek dekarskich. -Wymianę elementów odwodnienia dachu. - Roboty na poddaszu użytkowym (kondygnacja nr 2). - Pozostałe prace wstępne, pomocnicze i towarzyszące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cz. I zamówienia zawierają załączniknr 7a, 8a, 9 i 10do SIWZ; etap II roboty w zakresie remontu konstrukcji szachulcowej ścian”. Zakres robót obejmuje dwa zadania: zadanie I - wymiana konstrukcji szachulcowej, dotyczy ściany zewnętrznej i polega na zastąpieniu warstwy konstrukcji licowej szachulcowej nową warstwą; zadanie II - wypełnienie pól szachulcowych materiałem izolacyjnym, dotyczy ściany zewnętrznej, i polega wypełnieniu pól szachulcowych nowymi warstwami. Pozostałe prace wstępne, pomocnicze i towarzyszące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cz. II zamówienia zawierają załączniki nr 7b, 8b, 9 i 10 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45212350-4, 45320000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: „Remont wraz z elementami przebudowy (wymaganymi pracami remontowymi), budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 265, decyzja z dnia 22.10.1957 roku wraz z remontem instalacji CO, oraz remontem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej i pracami remontowymi w zakresie zagospodarowania terenu, etap I roboty w zakresie remontu konstrukcji dachu, wymiany pokrycia dachowego, odbudowy kominów i wykonania nowych obróbek dekars
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 131125.47
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "STARDACH" ZHU
Email wykonawcy: stardach@wp.pl
Adres pocztowy: Przelewice 104
Kod pocztowy: 74-210
Miejscowość: Przelewice
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 149074.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 149074.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 249700.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: „Remont wraz z elementami przebudowy (wymaganymi pracami remontowymi), budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 265, decyzja z dnia 22.10.1957 roku wraz z remontem instalacji CO, oraz remontem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej i pracami remontowymi w zakresie zagospodarowania terenu, etap II roboty w zakresie remontu konstrukcji szachulcowej ścian".
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 159943.71
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "STARDACH" ZHU
Email wykonawcy: stardach@wp.pl
Adres pocztowy: Przelewice 104
Kod pocztowy: 74-210
Miejscowość: Przelewice
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 195402.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 195402.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 195402.82
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych